PARK DUKELSKÁ

Město České Budějovice připravuje veřejnou zakázku na projekt revitalizace parku v Dukelské ulici. Očekává se, že v řešeném území dojde k revitalizaci veřejného prostoru města - parku, který bude sloužit především pro vycházky, relaxaci a odpočinek místních obyvatel, ale také jako místo, kde se shromažďují žáci a studenti přilehlých škol. Park by měl obsahovat dostatek upravených ploch a mobiliáře pro uvedené využití. Parkem prochází frekventované pěší a cyklistické trasy a průchod územím parku by měl být plynulý a bezpečný. Očekává se také definování charakteru nábřeží a možnost snadnějšího přístupu k řece. Park je zároveň součástí lokálního biokoridoru a tomu by měl odpovídat přístup k řešení vegetace a sadových úprav a respektování přírodních hodnot v území. 

Vaše připomínky a dotazy můžete posílat na email  park.dukelska@gmail.com  nebo na facebook @parkdukelska        

Co proběhlo : PARTICIPACE, ZPRACOVÁNÍ NÁVRHŮ, HODNOCENÍ NÁVRHŮ, PŘEDSTAVENÍ NÁVRHŮ VEŘEJNOSTI 

Co probíhá: DOPRACOVÁNÍ STUDIE NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK, PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

03-04/2019 Shromažďování podkladů >>> 05 Vypsání veřejné zakázky >>>  06 Participace s občany  >>> 07-08 Zpracování návrhů >>> 

09 Hodnocení návrhů >>>  10 Představení návrhů veřejnosti  >>>  11 Smlouva  >>> 2020 Projekt >>> 2021-22 Realizace

  • Facebook

AKTUÁLNÍ DOKUMENTACE

Koncepce architektonického a krajinářského řešení je postavená na těchto principech, které vycházejí z výsledků participace: zachování čtyř pětin stávajících vzrostlých stromů, částečné oddělení pěší a cyklistické dopravy, snadnější přístup k řece ve formě zpevněné bermy, nové dětské hřiště a herní prvky. V rámci revitalizace se výrazně zvýší kvalita povrchů, mobiliáře a osvětlení. Dále dojde k vysazení 30 nových stromů (jírovec maďal, dub červený, dub letní, javor mléč, buk lesní, magnolie, vrba a borovice), habrového živého plotu, výsadbě cibulovin a podsadbových záhonů. Celkově dojde ke zmenšení zpevněných ploch a naopak vzroste plocha pro zasakování dešťové vody. Cílem je dlouhodobá obnova a kontinuální údržba městského parku, který poskytne více prostoru pro každodenní užívání občany města v průběhu celého roku.

Současná podoba projektu vzešla z představení studie veřejnosti a zastupitelům města a dále projednání variant s povodím Vltavy, odborem životního prostředí, odborem dopravy a správou veřejných statků města České Budějovice. Výsledný návrh je tak dohodou a kompromisem mezi jednotlivými požadavky na krajinářské, dopravní, funkční a bezpečné řešení. Při samotné realizaci jsou možné drobné úpravy na základě skutečné situace na stavbě, například zachování dalších stromů (akátů, tisů) nebo úprava sklonu svahu v místě kořenů stávajících stromů.

DUK_200504_odevzdani_Stránka_25_resize_r
DUK_200504_odevzdani_Stránka_28_resize_r
D.1.8.4_Situace navrh.jpg
DUK_200504_odevzdani_Stránka_27_resize_r
DUK_200504_odevzdani_Stránka_26_resize_r

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ

Soutěž proběhla v roce 2019 - vyzvanými účastníky pro zpracování návrhu byly ateliéry Rusina Frei, Gogolák + Grasse, M&P Architekti

Odborná porota hodnotila návrhy na základě osobní prezentace jednotlivých účastníků. Vítězná studie, která nejlépe naplnila soutěžní zadá ní, je od architektů Martina Rusiny, Martina Freie a Markéty Poláčkové z ateliéru RUSINA FREI. Jejich  návrh je přesvědčivý zejména ve své jednoduchosti a přiměřenosti, ale zároveň eleganci a velkorysosti, se kterou řeší většinu požadovaných bodů: odklonění cyklotrasy, přístup k vodě a zachování vzrostlých stromů. Nejlépe pracuje s potenciálem a charakterem území. Jako výhoda je vnímána i jistá neurčitost ve využití jednotlivých prostranství, která poskytují dostatek místa pro řadu potenciálních využití s dostatečnou kapacitou a dále možnost dalšího vývoje při následném projednání s veřejností. Ocenit lze uvažování o parku v širším celoměstském měřítku, jakožto součásti sítě dalších parků a zelené infrastruktury v Českých Budějovicích. Porota přesto doporučuje zvážit, zda by i při respektování silného konceptu šlo zachovat některé současné stromy přímo na nábřeží.

Portfolio ateliéru Rusina Frei najdete na webu https://www.rusinafrei.cz/en/portfolio-en/

Na projektu  spolupracují s  ateliérem krajinářské architektury  Partero / https://www.partero.cz/zahrady-index 

DUK_graficka cast_Page_1.jpg
DUK_graficka cast_Page_2.jpg

MĚSTSKÝ PARK U VODY

Park mezi Dukelskou ulicí a Malší, kdysi zahrada bývalého Německého domu, je dnes pevně vevázán do soustavy parkově upravených Budějovických nábřeží. Tato síť zelených ploch podél vody, propojující centrum města s okolní krajinou, je hodnotou sama o sobě. Park leží na přechodu mezi jádrem města a předměstím. Z obou stran je obklopen významnými veřejnými budovami, pro jejichž uživatele představuje přirozené relaxační zázemí. Současná podoba parku ale příliš nedovoluje tuto jeho funkci plně rozvinout. Zapojení prostoru do soustavy propojených městských nábřeží posílilo tranzitní charakter území. Vnitřní provoz parku tak komplikuje rostoucí cyklistická doprava, vytvářející četná kolizní místa. Zejména vedení cyklotrasy podél vody odřezává vnitřek parku od řeky. Uživatelské kvalitě parku nepomáhá ani přerostlá zeleň (zejména keřové patro) a necitlivé vedení parovodu nejlepšími travnatými plochami.


STROMY, ŘEKA, TRÁVA
Ze sociologického šetření vyplývá, že veřejnost by si přála spíše nenásilné úpravy, které by zlepšily využitelnost parku nad rámec pouhého procházení. Zatímco negativně jsou vnímány necitlivé druhotné zásahy (nejvíce lidem vadí parovod, špatné povrchy a zábradlí), naopak nejvíce veřejnost oceňuje krajinářské kvality parku (vzrostlé stromy, vazbu na řeku a travnaté plochy). Přes široký rozptyl návrhů a požadavků lze vyčíst společnou potřebu odstranění kolizních vztahů, bránících plnohodnotnějšímu využití parku (podle respondentů nejvíce chybí lepší přístup k vodě, oddělení cyklistické dopravy a prostor pro dětské hry).


NOVÉ KORZO
Úprava parku, vedoucí k naplnění popsaných představ, bude vyžadovat soubor několika různých opatření rozdílné náročnosti:


a) Zachování smysluplného
Zachovány musí být pokud možno všechny vzrostlé stromy. Káceny by měly být (po předchozím arboristickém posouzení) pouze stromy neperspektivní, poškozené či druhově nevhodné. Kompoziční kácení je nutno omezit na naprosté minimum, vyžadované novými provozními potřebami. Vstupy do parku od mostů a z ulice zůstanou zachovány beze změny, zejména kvůli stavební podstatě mostních konstrukcí. Beze změny zůstane i vedení chodníku v Dukelské ulici, a to včetně parkovacích stání.


b) Odstranění nevhodného
Kvůli zpřehlednění a údržbě parku bude nutno odstranit přerostlé keřové porosty. Zcela bude odstraněn nevhodný a dožilý městský mobiliář a herní prvky. Bariéry v podobě zábradlí a pod. budou zrušeny v co největším rozsahu. Spletitá cestní síť s povchy v havarijním stavu bude také z větší části zrušena a nahrazena novým trasováním cest.


c) Úprava neodstranitelného
Nepřeložitelný parovod a jeho technické prvky budou integrovány do nové podoby parku. V ochranném pásmu podél trasy parovodu bude umístěn pás z kačírku, skýtající dopadové plochy pro demontovatelné dřevěné herní prvky (prolézačky, houpačky, pískoviště, sezení apod.). Přečerpávací stanice i s výdechy bude zakryta pochozí dřevěnou konstrukcí s vyhlídkou a klouzačkou. Na náspu u Krumlovského mostu vzniknou nové schody pro snadnější přístup do parku z této strany. Nábřežní hrana řeky se stane součástí nového pobytového schodiště.


d) Doplnění chybějícího
Nejvýznamnějšími zásahy do parku budou změna vedení cyklotrasy a zřízení průběžného přístupu k vodě. Břeh Malše bude mezi oběma mosty upraven jako městské pobytové nábřeží. Pozvolné schody umožní pohodlný a bezpečný přístup až k hladině. Schody jsou navrženy jako dlážděná plocha, zpevněná na hranách kamennou obrubou. Schody mohou být lokálně doplněny dřevěnými moly či pontony. Asfaltová cyklotrasa bude odkloněna mírným obloukem od břehu, čímž vznikne dostatečně velká klidová zóna u vody. Pobytové schody budou na horní hraně rozšířeny o pěší promenádu ze zatravněné dlažby. Zde budou umístěny také nové dřevěné lavičky. 
Cestní síť doplní prodloužení stávajícho chodníku od KD Slavia. Chodník bude předlážděn žulovou mozaikou. Různé druhy povrchů tak budou nenásilnou formou oddělovat různé druhy pohybu parkem. V jižní části parku bude umístěno workoutové hřiště pro dospělé. Obě hřiště budou vybavena pítky. V místě mezi dvěma hlavními cestami parkem navrhujeme umístit umělecký objekt, jehož podoba by vzešla ze soutěže.


e) Udržitelná péče
Po odstranění přebytečné zeleně a obnově povrchů bude potřeba opět věnovat zvýšenou péči o travnaté plochy. Nepočítá se však s intenzivními, zavlažovanými trávníky. Spíše budou vytipovány plochy vyžadující častější údržbu. Redukcí cestní sítě dojde k úbytku zpevněných ploch a tím ke zlepšení bilance zeleně ve městě. Nevsakovatelné povrchy budou omezeny na hlavní asfaltovou cestu, ostatní povrchy umožňují částečné nebo plné vsakování. Voda ze zpevněných ploch bude svedena do trávníků. Kvůli nemožnosti zasahovat do ulice Dukelská se nepočítá s možností využívat dešťovou vodu z přilehlých veřejných budov. Smyslem výše popsaných úprav je vytvoření moderního parku s přirozeně využívaným, živým městským korzem podél vody - parku, který bude v nejrůznější formě sloužit všem generacím.

DUK_190909_prezentace_Page_19_resize.jpg
DUK_190909_prezentace_Page_18_resize.jpg
DUK_190909_prezentace_Page_25_resize.jpg

DALŠÍ SOUTĚŽNÍ NÁVRHY

inspirace: nábřeží řeky Ljublanica

M&P ARCHITEKTI

Petr Velička, Markéta Veličková, Tomáš Popelínský, Kateřina Záleská Sapáková, Adam Kořistka, Jan Cyrany, Jan Zemánek, Linda Smitalová

Panel2_resize.jpg
Panel1_resize.jpg

GOGOLÁK + GRASSE

Ivan Gogolák, Lukáš Grasse, Štěpán Matějka, Lucie Kučerová, Romana Turečková, Petra Novotná

PLACHTA-02_resize.jpg
PLACHTA-01_resize.jpg

PARTICIPACE A PRŮZKUMY

Do průzkumu a participace se zapojilo přes 300 lidí. Většina z nich jsou občané města, kteří jsou v parku několikrát týdně. Výsledky ukazují, že na parku nejvíce oceňují jeho přírodní hodnoty a naopak se jim nelíbí současný stav infrastruktury. Dále jim chybí lepší přístup k vodě a oddělené cyklostezky.

V parku se mi líbí: stromy 173 / řeka 167 / trávník 78 / keře 60 / lavičky 50 ...

V parku se mi nelíbí: objekt teplovodu 118 / povrchy cest 101 / zábradlí 83 / přístup k řece 81 / odpadkové koše 67 ...

V parku mi chybí: lepší přístup k vodě 122 / oddělení cyklo a pěší stezky 93 / prostor pro dětské hry 87 / více květin 82 / více místa k sezení 81 / místo pro společné aktivity 70 / veřejné wc 59 / bezpečnost v noci 41 / malé občerstvení 38 / více trávníku 30

Můj celkový dojem z parku: průměrná známka 3

Kompletní výsledky participace, včetně všech dalších textů, byly poskytnuty architektům jako podklad pro návrh a podnět k řešení.